සමාගම ගැන

සමාගම විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය අතින් පෙරමුණ ගෙන බුද්ධිමත් නවෝත්පාදනයන් සිදු කරයි

“ගුණාත්මකභාවය, වෙළඳ නාමය සහ සේවාව” යන ව්‍යාපාර දර්ශනය මත පදනම්ව සමාගම විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය අතින් පෙරමුණ ගෙන බුද්ධිමත් නවෝත්පාදනයන් සිදු කරයි; කර්මාන්තයේ ඉහළම සැලසුම් සහ සංවර්ධන කණ්ඩායම නිර්මාණය කිරීම, මල් රටා නිරන්තරයෙන් සංවර්ධනය කිරීම සහ නව්‍යකරණය කිරීම; විවිධ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා වෛද්‍ය, අධ්‍යාපනය, ප්‍රවාහන, ක්‍රීඩා , ප්‍රදර්ශන ශාලා ආදිය.

  • linyi