බිම් උපාංග

  • Flooring Accessories

    බිම් උපාංග

    පීවීසී පත්රය සහ උළු අතර ඇති සන්ධි වෑල්ඩින් කිරීම සඳහා ජේ.ඩබ්ලිව් වෙල්ඩින් ද ds ු භාවිතා කිරීමෙන් අඛණ්ඩ ජලයෙන් යටවිය නොහැකි තට්ටුවක් ලබා ගත හැකිය.