විෂමජාතීය විනිල් තට්ටුව

  • Heterogeneous vinyl floor

    විෂමජාතීය වයිනයිල් තට්ටුව

    සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ සිට පහළට ස්ථර පහක් දක්වා වූ විශේෂ ක්‍රියාවලියක් මගින් විෂමජාතීය වයිනයිල් තට්ටුව බහු ස්ථර වල පිහිටා ඇති අතර ඒවා පාරජම්බුල කිරණ ස්ථරය, ඇඳුම් තට්ටුව, මුද්‍රණ ස්තරය, වීදුරු කෙඳි ස්ථරය, ඉහළ ප්‍රත්‍යාස්ථතා ස්ථරය හෝ ඉහළ dens නත්ව සංයුක්ත ස්ථරය සහ පසුපස මුද්‍රා ස්ථරය වේ.